Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

2191 3dcc 420
9694 ea13 420
Reposted fromMijime Mijime viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

March 21 2017

8870 eca0 420

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viapiglet piglet

March 20 2017

Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk

March 19 2017

0015 f618 420

March 18 2017

7225 8f27 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaxannabelle xannabelle
5862 6b75 420
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes

March 16 2017

March 12 2017

Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan vialittlefool littlefool

March 11 2017

2370 acde 420
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viamalinowowa malinowowa
5597 bbe5 420
Reposted fromPitch Pitch viacaataleya caataleya
4099 108a 420
Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola
Nie mów, że nie masz wystarczająco dużo czasu. Masz dokładnie tyle samo godzin w ciągu dnia, ile mieli Hellen Keler, Ludwik Pasteur, Michał Anioł, Matka Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson i Albert Einstein.
— H. Jackson Brown Jr.
Reposted fromnewnightmare newnightmare viacontrolled controlled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl